LubeVideoCheck

LubeVideoCheck

เรียนรู้วิธีปรับปรุงการประเมินเครื่องยนต์โดยไม่ต้องทำการถอดรื้อเครื่องยนต์เพื่อความประหยัดเวลาและรายจ่าย Shell LubeVideoCheck เป็นเครื่องมือใยแก้วนำแสงรุ่นล่าสุดที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบส่วนประกอบภายในเครื่องยนต์ที่สำคัญโดยไม่ต้องรื้อเครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ วาล์ว ผนังกระบอกสูบ และลูกสูบ ในการเข้าใช้งาน เพียงแค่ถอดหัวฉีด หัวเทียน หรือหัวเทียนออก เป็นวิธีที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการประเมินส่วนประกอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมด ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการถอดเครื่องยนต์และการหยุดทำงานของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณประเมินสภาพของเครื่องยนต์และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทางกลไกที่มีค่าใช้จ่ายสูง